REGULAMIN

I.Definicje

 1. Klient lub Użytkownik– osoba zainteresowana produktami lub usługami Reklamodawcy udostępnionymi na Portalu – podmiot korzystający z Portalu, tj. osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub  osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną, mające siedzibę na terytorium Polski lub w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, korzystająca z usług udostępnionych ma Portalu, która:
  a) korzystała z Portalu lub
  b) przekazała informacje za pomocą Portalu celem nabycia towaru lub usługi.
 2. Portal – należący do Usługodawcy Portal, udostępniony w Internecie pod adresem www.otowash.pl, prowadzony, obsługiwany i administrowany przez Usługodawcę.
 3. Przerwa techniczna – czas niedostępności Portalu dla Użytkownika spowodowany wykonywaniem niezbędnych czynności związanych z obsługą techniczną Portalu.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 5. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną, za pomocą Portalu.
 6. Usługodawca – TECHNOLOGYAMD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-601), ul. Tomasza Zana, nr 11A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000879774, REGON: 387999682, NIP: 7123413430, kapitał zakładowy: 7.100,00 zł – właściciel Portalu, jak również Administrator Danych Osobowych.
 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 1. Regulamin określa:
  a) ogólne zasady korzystania przez Użytkowników z Portalu
  b) zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną (w tym: rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego).
 2. Usługodawca w ramach Portalu oferuje m.in.:
  a) możliwość zapoznania się z treściami Portalu;
  b) możliwość przekazania informacje za pomocą Portalu celem nabycia określonego towaru lub usługi.
 3. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Portaluw formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Można zachować Regulamin w pamięci komputera lub innych urządzeń osobistych i odtwarzać go w zależności od potrzeb. Można również pobrać plik niezależnie w formacie PDF z naszego Portalu – pobierz Regulamin.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień oraz złożyć stosowne oświadczenie w tym zakresie.
 1. Złożenie oświadczenia o którym mowa w powyższym ust. 5 Regulaminu, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

III. Ogólne warunki świadczenia Usług

 1. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników za pomocą Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Regulamin określa zasady oraz czynności techniczne związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, za pomocą Portalu.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu oraz poszanowaniem przepisów prawa i zachowaniem dobrych obyczajów.
 4. Zabronione jest w szczególności:
  a) podawanie w ramach korzystania z Portalu nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych informacji lub danych osobowych,
  b) dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszającym powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  c) umieszczanie przez Użytkownika treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

 

IV. Wymagania techniczne i zasady bezpieczeństwa

 1. Aby korzystać z funkcjonalności Portalu, Użytkownik potrzebuje:
  a) urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML (wspierane przez operatora przeglądarki to: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari w aktualnej wersji);
  b) instalacji dodatkowego oprogramowania, jeżeli jest to wskazane w konkretnej części Portalu.
 1. W Portalu mogą być wykorzystywane następujące technologie: PostAffiliatePro, WordPress, ASP.NET, Javascript, Macromedia Flash, XML, XHTML, cookies. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Portalu może korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.
 2. Użytkownik powinien korzystać tylko z urządzeń wyposażonych w firewall i samoaktualizujący się program antywirusowy. Użytkownik nie powinien korzystać z urządzeń niezabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych lub w warunkach umożliwiających wgląd do danych osobom trzecim.
 3. Połączenia z Portalem, następują przy użyciu bezpiecznego szyfrowanego protokołu HTTPS.
 4. Użytkownik powinien na bieżąco sprawdzać informacje o ważności i weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa, stosować odpowiednio mocne hasła oraz nie zapisywać haseł do Portalu ani udostępniać danych dostępowych osobom do tego nieupoważnionym.
 5. W razie zauważenia jakichkolwiek oznak nieprawidłowego działania Portalu, podejrzanych treści lub podjęcia wątpliwości co do funkcjonowania Portalu, Użytkownik powinien natychmiast przerwać połączenie i zgłosić zauważone nieprawidłowości Usługodawcy.
 6. Usługodawca stosuje zabezpieczenia w postaci odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, uwzględniając przy tym aktualny stan techniki i poziom ryzyka.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do Przerw technicznych w działaniu Portalu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa w ramach korzystania z Portalu, w tym publikacji treści naruszających prawa podmiotów trzecich i niezachowania poufności informacji.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do danych Użytkownikówi inne działań niewynikających z działań lub zaniedbań Usługodawcy.

 

V. Formularz sprzedażowy

 1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z nabycia towaru lub usługi podmiotu trzeciego za pośrednictwem wypełnienia formularza sprzedażowego.
 2. Podstawowe informacje o Użytkowniku zbierane w formularzuobejmują: imię i nazwisko (nazwa), dane adresowe i kontaktoweoraz informacje niezbędne do nabycia danego towaru lub usługi.  czy Użytkownik jest przedsiębiorcą.
 3. Dane podane w formularzu są weryfikowane przez podmiot trzeci oferujący dany towar lub usługę (dalej: „Oferent”).
 4. Wypełniając formularz, o którym mowa w ust. 2 powyżej o Użytkownik potwierdza autentyczność podanych danych.
 5. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@techaff.pl.
 6. Użytkownik może wyrazić dobrowolną zgodę w zakresie i celu określonym w formularzu.
 7. Usługodawca co do zasady nie jest stroną zawieranychumów nabycia towarów lub usług.
 8. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, zakazane jest używanie nazwy Usługodawcy oraz nazw i logotypów wszystkich serwisów, których właścicielem jest Usługodawca.

 

VI. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek (w szczególności Oferentów), za pośrednictwem Portalu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 2. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub map internetowych.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Portalu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Portalu, o którym mowa powyżej, a także za błędy w transmisji danych spowodowane awarią systemów telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych oraz systemów zasilania.
 2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Portalem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. W Portalu mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Usługodawca nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator (w szczególności: Oferent).
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zgódoraz innych materiałów dostarczanych przez Oferentów.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne oferty, które są wynikiem działań lub zaniechań Oferentów.
 7. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Portalu, w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych, nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych służących rozliczeniom. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w szczególności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Portalu przez Użytkownika bez ich wiedzy i zgody.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne 

 1. Reklamacje odnośnie funkcjonowania Portalu składane są za pośrednictwem adresu email: kontakt@technologyamd.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
 • szczegółowy opis reklamacji, w razie potrzeby wraz z zeskanowanymi obrazami ekranu (printscreeny);
 • datę powstania zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji;
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamację, w tym numer telefonu i adres poczty email.
 1. Usługodawca może poprosić Użytkownika o przekazanie dodatkowych informacji w zakresie niezbędnym dla udzielenia odpowiedzi.
 2. Reklamacje są rozpatrywane bez nieuzasadnionej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Usługodawca powiadomi składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 3. Użytkownik otrzymuje informację zwrotną odnośnie do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, o ile tego zażądał składając reklamację.

 

VIII. Prawa autorskie

 1. Majątkowe prawa autorskie do Portalu lub związane z Portalem, a w szczególności oprogramowanie będące utworem, należą do Usługodawcy lub zostały udostępnione na podstawie licencji i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.).
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z oprogramowania oraz innych utworów zamieszczonych w Portalu wyłącznie w celu i granicach wynikających z funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę, i nie mogą oni ich powielać, ani rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie bez zgody Usługodawcy.

 

XVII. Ochrona danych

Zagadnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, jak również wykorzystywaniem tzw. Ciasteczek (cookies) regulowane są w Polityce Prywatności.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin w dowolnym czasie, w szczególności z uwagi na zmianę zakresu świadczonych Usług lub z przyczyn wynikających ze zmiany przepisów prawa.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Portalu, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników, którzy zawarli umowę o świadczenie Usług, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
 1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszały praw nabytych Użytkowników będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 1. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług, w przypadku sporów z Klientami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Klient będący konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie relewantne przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 20 kwietnia 2023 roku.

TechnologyAMD Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 11A 20-601 Lublin

©TechnologyAMD Sp. z o.o. 2022-2024